polityka-prywatnosci

Niniejsze ogólne warunki użytkowania regulują korzystanie z witryny internetowej mini-lotto.com. Potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz niniejsze Warunki. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie niniejszych warunków, prosimy o natychmiastowe opuszczenie tej witryny.

Regularnie zapoznaj się z niniejszym Regulaminem, aby uzyskać poprawki. mini-lotto.com może w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia zmienić niniejsze Warunki poprzez aktualizację tego ogłoszenia. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach oznacza, że akceptujesz te zmiany.

Zrzeczenie się

KAŻDY WYDAJNOŚĆ ZOSTAŁA DOKONANA, ABY ZAPEWNIĆ, ŻE WYGRYWAJĄCE NUMERY UMIESZCZONE NA TEJ STRONIE SĄ DOKŁADNE; JEDNAK ŻADNE WAŻNE ROSZCZENIE NIE MOŻE BYĆ OPARTE NA WYGRANYCH LICZBACH LUB INNYCH INFORMACJACH ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ. W PRZYPADKU RÓŻNICY MIĘDZY NUMERAMI ZAMIESZCZONYMI NA TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ A OFICJALNYMI WYGRYWANYMI NUMERAMI, OFICJALNE WYGRYWANE NUMERY, CERTYFIKOWANE PRZEZ OFICJALNĄ POLSKĄ LOTNICTWO, KONTROLUJĄ.

INFORMACJE ZAWARTE W TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. mini-lotto.com NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ, ŻADNYCH RODZAJÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZAKRESIE TREŚCI, DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TERMINOWOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB W STRONACH DOWOLNYCH LINKÓW. INFORMACJE POWINNY BYĆ ZAWSZE WERYFIKOWANE, KONTAKTUJĄC SIĘ Z OFICJALNĄ LOTNICTĄ POLSKĄ, ZANIM JEST WYKORZYSTANA W DOWOLNY SPOSÓB. UŻYTKOWNICY POWINNI UZYSKAĆ OFICJALNE WYDRUKOWANE WERSJE REGUŁ DOTYCZĄCE KAŻDEJ GRY LOTNICZEJ, KONTAKTUJĄC SIĘ Z OFICJALNĄ LOTNICTWĄ W POLSCE. mini-lotto.com WYRAŹNIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI LUB NIEZGODNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM. ŻADNE WAŻNE REKLAMACJE LOTNICZE NIE MOGĄ BYĆ OPARTE NA INFORMACJI ZAWARTEJ NA TEJ STRONIE.

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZYSTKIE INFORMACJE I USŁUGI DOSTĘPNE W TEJ WITRYNIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK SĄ”. mini-lotto.com NIE UDZIELAJ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU LUB NATURY, CZYLI W ODNIESIENIU DO TREŚCI LUB USŁUG NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB HIPERTEKSTOWYCH LINKÓW DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH POZA. mini-lotto.com WYKLUCZAJĄ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE DOWOLNEGO RODZAJU LUB NATURY, WSZELKIE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE ZWIĄZANE Z JAKIMKOLWIEK PROCESEM SPRZEDAŻY, WYKORZYSTANIA LUB HANDLU, ORAZ DOMNIEMANE GWARANCJE NIENARUSZENIA I SPRZEDAŻY SPRZEDAŻY. PONADTO NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE GWARANTUJEMY, ŻE TWÓJ DOSTĘP BĘDZIE NIEPRZERWANY LUB BEZBŁĘDNY, ŻE USTERKI ZOSTANĄ USUNIĘTE, LUB ŻE TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ I MATERIAŁY DOSTĘPNE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ SĄ BEZ WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW.

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA ZAWIERA INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ ZMIENIĆ BEZ POWIADOMIENIA. PODCZAS ŻĄDANIA, ŻE INFORMACJE NA TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ AKTUALNE I DOKŁADNE, TO JEDYNA WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POTWIERDZENIE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI TAKICH INFORMACJI. NIE GWARANTUJEMY ANI NIE SKŁADAM ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA INFORMACJI LUB USŁUG NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB DOKŁADNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI TAKICH INFORMACJI LUB USŁUG.

Ograniczenie odpowiedzialności

Mini-lotto.com NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE LUB KONSEKWENCYJNE WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA LUB WYKONYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI DO UŻYTKOWANIA, STRONY INTERNETOWEJ mini-lotto.com LUB INFORMACJI, USŁUG LUB FUNKCJE NA TAKIEJ STRONIE, NAWET JEŚLI mini-lotto.com ZOSTAŁO ZGŁOSZONE O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU mini-lotto.com.S CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CIEBIE ZA SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY DZIAŁANIA, NAWET W UMOWIE, TORTIE LUB W INNY SPOSÓB, NIE PRZEKRACZAJĄ KWOTY PŁATNEJ PRZEZ CIEBIE, JEŚLI TAKIEGO, ZA DOSTĘP DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ .

Bezpieczeństwo strony internetowej

Informujemy, że nie można zagwarantować bezpieczeństwa w Internecie i dlatego nie można zagwarantować jego prywatności. mini-lotto.com nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do komunikacji przesyłanej przez Internet.

Spinki do mankietów

mini-lotto.com zawiera linki do innych zewnętrznych stron internetowych. mini-lotto.com nie ponosi odpowiedzialności za takie połączone strony internetowe ani za treść powiązanych stron internetowych. mini-lotto.com zapewnia te linki jako dodatkowe źródło informacji dla użytkowników swojej strony internetowej i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących treści jakiejkolwiek połączonej strony internetowej lub jakichkolwiek firm, które są właścicielami, kontrolują lub zarządzają połączonymi stronami internetowymi. W związku z tym mini-lotto.com nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, adekwatność, zgodność z prawem autorskim, legalność lub przyzwoitość materiałów zawartych w programach używanych lub usługach lub produktach oferowanych przez strony internetowe, do których prowadzą linki z tej strony.

Prawa autorskie

Cała zawartość zawarta na tej stronie jest własnością mini-lotto.com lub jej podmiotów stowarzyszonych i jest chroniona prawem autorskim. Nie możesz produkować, publikować, przekazywać, rozpowszechniać, wyświetlać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, jakiejkolwiek zawartości tej witryny lub jakiegokolwiek powiązanego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody mini -lotto.com lub chyba że jest to upoważnione na podstawie niniejszych warunków.

Znaki towarowe

Wszystkie nazwy loterii państwowych, takie jak „Loteria Polska”, oraz nazwy gier w loteriach państwowych, takich jak Lotto, Mini Lotto i Super Sanza, są własnością odpowiedniej loterii państwowej. Wszystkie inne nazwy, grafiki i logo wyświetlane na tej stronie są własnością mini-lotto.com lub zostały przez nich licencjonowane i nie mogą być używane bez uprzedniej pisemnej zgody mini-lotto.com. mini-lotto.com nie zezwala na używanie jego nazwy, grafiki lub logo w reklamie, jako poparcia dla jakiegokolwiek produktu lub usługi, lub w jakimkolwiek innym celu, komercyjnym lub innym, bez uprzedniej pisemnej zgody mini-lotto.com.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć mini-lotto.com oraz jego podmioty stowarzyszone, pracowników i agentów, jeśli takie istnieją, przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikającymi z korzystania z tej strony internetowej.